Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Stichting Wandel met Op Stap


1. Lidmaatschap:
Stichting Wandel met Op Stap kent geen leden, zij kent alleen vrijwilligers.

2. Contributie
Stichting Wandel met Op Stap vraagt aan haar deelnemers geen maandelijkse contributie maar een vrijwillige bijdrage per wandeling.

3. Wandelkleding
De deelnemers dragen zelf zorg voor passende kleding voor zomer, winter, en neerslag.
Kleding bij voorkeur in goed zichtbare kleuren.

4. Deelname aan wandeltochten
a) Per jaar worden ongeveer 20 wandeltochten, die veelal op zondag worden gelopen, uitgezocht voor het halfjaarlijks programma. De deelnemers kunnen deelnemen aan de wandeltochten die in het programma vermeld staan. Een van de bestuursleden of een ander door het bestuur aangewezen lid van de stichting wordt gevraagd om als coördinator op te treden. In principe staat in het programma de plaats en vertrektijd vermeld. Het minimaal aantal deelnemers is 10 en maximaal 30.
Onder de 10 deelnemers gaat de wandeling niet door.
b) Gezien het gemiddelde wandeltempo van 4,5 à 5 km p/u en de lengte van de wandelingen zijn deze alleen geschikt voor de geoefende wandelaar. Ben je nog onervaren, jonger dan 16 jaar of anders, meld je dan bij de organisatie.
c) De deelnemers vertrekken op de aangegeven tijd vanaf de opgegeven locatie. De deelnemers maken gebruik van eigen vervoer voor het verplaatsen naar en van de wandeltochten.
Honden zijn tijdens de wandelingen niet toegestaan.
d) Meld je jezelf aan voor een wandeling en kom je niet opdagen zonder tijdige afmelding loop je het risico verwijderd te worden uit de facebookgroep.
e) Het nuttigen van zelf meegebrachte eet en drinkwaren bij horecagelegenheden wordt niet gewaardeerd.
f) Het kan voorkomen dat een wandeling wordt geannuleerd i.v.m. het verwachte weer.*
Wij zullen er alles aan doen om de deelnemers op tijd op de hoogte te brengen via berichtgeving bij de betreffende wandeling en (indien mogelijk) via een chatbericht.

*Bij code geel wordt er een overweging gemaakt of de wandeling doorgaat. Bij code oranje gaat de wandeling definitief niet door!

5. Algemene verplichtingen
De leden dienen elkaar en hun medewandelaars sportief te bejegenen in woord en gedrag en voortdurend hun bijdrage te leveren aan een goede sfeer en goede naam van de stichting.  

6. Voorschriften
Voor deelnemers:
* bijdragen aan een prettige sfeer binnen de groep.
* sociaal gedrag.
* zich houden aan de leiding, aanwijzingen en instructies van de wandelsport begeleider.
* passende kleding dragen voor zomer, winter, neerslag.
* kleding bij voorkeur in goed zichtbare kleuren.
* afmelden bij de wandelsport begeleider bij voortijdig verlaten van de groep.
* bij problemen melding maken aan de wandelsport begeleider.

Voor de wandelsport begeleider:
* de groep leiden op een natuurlijke wijze.
* hij/zij bepaalt de route
* voldoende afwisselend, maar altijd veilig en verantwoord.
* openstaan voor op- en aanmerkingen, (opbouwende) suggesties, vernieuwingen, correcties.
* improviseren als dat nodig is.
* streven naar groei in relatie tot kwaliteit, conditie, enzovoorts.
* respectvol omgaan met elkaar.
* handelen tijdens de wandelingen zoals geleerd in de opleiding.
* bij calamiteiten helpen, hulpverlening organiseren en coördineren.
* een geblesseerde wandelaar nooit alleen laten.
* samen uit en samen thuis.
* in een rustig tempo in- en uitlopen.
* beslissen over route, snelheid, afgelasten, links of rechts lopen, inkorten.
* instructies geven voor schuilen bij onweer onderweg.
* wandel technische aanwijzingen, verbeteringen, houding, enzovoorts geven.

Voor het bestuur:
* geen te grote risico’s (ook financiële) nemen.
* werkzaamheden verdelen over een voldoende grote groep mensen.
* geen grote afhankelijkheid van de inzet van één persoon.
* vooruitkijken en plannen.
* luisteren naar de wensen van de deelnemers en zoveel mogelijk daarnaar handelen en beslissen. 
* bestuur vergadert minimaal 2 keer per jaar (of meer indien nodig), met een
   verslaglegging daarvan in notulen en actielijst, openbaar voor deelnemers.
* commissies proberen hun opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.

7. Deelnemersvoorwaarden.
Deelname aan activiteiten/gesprekken georganiseerd door Wandel met Op Stap is geheel op eigen risico. In geen enkel geval kan Wandel met Op Stap verantwoordelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade als gevolg van de activiteiten/gesprekken van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. Deelname aan de activiteiten/gesprekken betekent dat deelnemer akkoord gaat met deze voorwaarden.

Deelname geschied op basis van vrijwillige bijdrage.

8. Bijzondere regelingen en afspraken.
Binnen de stichting kunnen verschillende bijzondere afspraken van kracht zijn.


9. Taakomschrijving bestuur

Voorzitter

De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten of kan dit delegeren. Hij ziet toe op de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement, en ook alle andere gemaakte afspraken, regels en bepalingen. Hij regelt de te verrichten werkzaamheden, en houdt toezicht op de tenuitvoerlegging van de genomen besluiten. Hij heeft het recht een discussie te sluiten en de vergaderingen te schorsen als hij dit noodzakelijk acht. De voorzitter vertegenwoordigt de stichting naar buiten. Bij verhindering treedt een lid van het dagelijks bestuur in zijn plaats.


Secretaris
De secretaris voert namens het bestuur de correspondentie van de vereniging. De secretaris is bevoegd, behalve wanneer de aard van de stukken anders vereist, om zelfstandig stukken te ondertekenen. Op elke bestuursvergadering wordt aan de leden van het bestuur kennisgegeven van de gevoerde correspondentie. De secretaris archiveert in inkomende en uitgaande stukken. De secretaris voert een deelnemersadministratie en geeft per wandeling een deelnemerslijst uit. De secretaris beheert het verenigingsarchief. De secretaris maakt elk jaar t.b.v. de algemene vergadering een jaarverslag over de gang van zaken in de stichting, belangrijke besluiten en gebeurtenissen die in het afgelopen stichtingsjaar zijn gepasseerd.

Penningmeester
De penningmeester voert namens de stichting het financieel beheer van de stichting en draagt zorg voor een behoorlijke financiële administratie. Jaarlijks brengt hij/zij in de jaarvergadering verslag uit over de financiën van de stichting. De penningmeester is bevoegd uitgaven te doen die het gevolg zijn van de toepassing van de statuten en/of van dit huishoudelijk reglement, of van besluiten van de bestuursvergaderingen. De penningmeester is verplicht aan het bestuur en de kascontrolecommissie desgevraagd alle inlichten over zijn beheer te verstrekken en inzage in de boeken toe te staan. Hij/zij is verplicht om van elk uitgegeven bedrag een betalingsbewijs te vragen en dit te archiveren. De penningmeester zorgt voor het innen van de vrijwillige bijdrage, en het bijhouden van een daartoe noodzakelijke administratie. Binnen acht dagen na het aftreden van de penningmeester dient hij alle administratieve bescheiden, gelden, en overige middelen van de stichting, over te dragen aan zijn opvolger of ander aangewezen lid van het bestuur. De overdracht vindt altijd plaats in aanwezigheid, en na controle van alle stukken, door de zittende kascontrolecommissie.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. De overige bestuursleden ondersteunen het dagelijks bestuur bij hun werk, zijn eventueel belast met aparte taken. Besluitvorming over beleidszaken vindt altijd plaats in een bestuursvergadering waarbij alle bestuursleden aanwezig zijn.
Besluiten t.a.v. spoedeisende/lopende activiteiten van de stichting kunnen door het dagelijks bestuur genomen worden, nadat er telefonisch overleg is geweest. In elke commissie, m.u.v. de kascontrole commissie, die binnen de stichting actief zijn, is het bestuur vertegenwoordigd.

10. Jaarlijkse vergadering
De jaarlijkse vergadering wordt gehouden vóór 1 november. Bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden wanneer het bestuur dit noodzakelijk acht.


11. Commissies
De stichting heeft:
a) een vaste commissie t.b.v. de twee wekelijkse wandelingen. Deze commissie zorgt voor de organisatie en de uitvoering van de wandelingen. De datum wordt door het bestuur vastgesteld en daarna via de website en facebook gecommuniceerd.
B) een kascontrole commissie. De kascontrole commissie wordt in de jaarvergadering gekozen. De kascontrole commissie kan op eigen initiatief, of op verzoek van het bestuur de boeken van de stichting controleren, en heeft daarbij inzicht in alle benodigde stukken. De kascontrolecommissie dient minimaal 1 maal per jaar de boeken te controleren, en verslag te doen aan de jaarlijkse algemene vergadering. De kascontrolecommissie bestaat uit drie leden, waarvan er twee daadwerkelijk zitting hebben en een derde lid reserve is. In de regel treedt na de algemene vergadering het langst zittende kascontrolecommissielid af en wordt een nieuw lid voor deze commissie gekozen, die dan het eerste jaar als reserve lid zitting heeft in de commissie. Het kascontrolecommissielid dat het jaar ervoor als reserve lid is toegetreden tot de commissie neemt automatisch de plaats in van het afgetreden lid van de kascontrolecommissie.


12. Slotbepalingen
a) Het huishoudelijk reglement kan elk jaar worden aangepast op de Algemene Vergadering, mits op de agenda geplaatst.
b) Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat het door de Algemene Vergadering is aangenomen.
c) Wijzigingen van dit reglement worden eveneens onmiddellijk van kracht nadat deze door de Algemene Vergadering zijn aangenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is beslist.
d) In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Stichting Wandel met Op Stap 05-2023 ©