Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Wandel met Op Stap

Beleid is niets anders dan het maken van keuzes. Het bestuur heeft keuzes gemaakt en verwoordt in het beleidsplan haar visie over het leiden van de stichting, nu en in de toekomst. Het beleidsplan is een hulpmiddel, een richtlijn en kan een belangrijke bijdrage leveren om de gestelde doelen te bereiken.
Het is geen “ijzeren wet”, maar een toetsinstrument voor het bestuur. De stichting is een groep mensen en die zijn veranderlijk. Daarom zullen we ook niet terughoudend zijn om regelmatig te evalueren en zo nodig het beleidsplan bij te stellen. Het beleidsplan kan ook dienen voor de vastlegging van punten waarin de statuten, huishoudelijk reglement en dergelijke niet voorziet. Vaak zijn dat tijdelijke zaken, regelingen, afspraken, die in de loop van het jaar genomen worden, die de dagelijkse gang van zaken betreffen, een wandel technische achtergrond hebben of niet van belang zijn voor het voortbestaan en structureel leiden van de stichting.
 
In dit beleidsplan wordt onder ander vastgelegd:
* Stichting Wandel met Op Stap, het doel van de stichting, wie en wat we zijn.
* Waar zijn we nu.
* Waar we naar toe willen.
* De spelregels.

Het doel van de stichting, wie zijn we en wat willen we.
 
Stichting Wandel met Op Stap, opgericht in 2023, bestaat uit een groep enthousiaste, sociale, gemotiveerde en stimulerende mensen van verschillende leeftijden die in een ongedwongen, vrijblijvende en gezellige sfeer in groepsverband ontspannen en verantwoord willen wandelen om te bewegen, buiten te zijn, hun conditie te verbeteren of op peil houden. Wandelen is een laagdrempelige vorm van sport die in principe voor velen tot op hoge leeftijd mogelijk is.


Stichting Wandel met Op Stap:
* We bieden twee wekelijks wandelingen aan die qua lengte en snelheid variëren.
* Deelname is vrijblijvend en niet prestatiegericht.
* Ontspanning door gezellige inspanning.
* Samen uit en samen thuis.
* Oog en aandacht voor elkaar.
* Veilig en verantwoord, onder deskundige leiding.
* Voor iedereen toegankelijk, met verschillende motieven om te wandelen (contacten, bewegen, genieten van de natuur, nieuwe paden/wegen leren kennen, enzovoorts).

Waar zijn we nu.

Onze vrijwilligers komen uit heel Nederland. De gemiddelde leeftijd is tweede helft 50, meer vrouwen dan mannen, zijn goed tot matig getraind en van goed gezond tot ietsjes minder. Tijdens de wandelingen wordt door de wandelsport begeleider aandacht geschonken en rekening gehouden met leeftijd en conditie van de wandelaars. Op dit moment, april 2023, heeft Stichting Wandel met Op Stap 1650 facebookleden, waarvan in wisselende samenstelling zo’n 15 tot 30 twee wekelijks actief deelnemen aan de wandelingen. We zijn nog geen lid van de KWBN. De wandelingen vinden iedere keer plaats in een andere natuurlijke omgeving.  

Onder leiding van gediplomeerde wandelsport begeleiders wordt er meestal de zondagen gewandeld. Na afloop wordt er vaak nog gezamenlijk een kopje koffie (voor eigen rekening) gedronken wat prima is voor de sociale samenhang. Er is altijd een wandeling van 15 tot 20 km die om 10:30 uur start, met als streven om rond 15:30 uur weer te arriveren op het startpunt, uiteraard afhankelijk van de afstand, snelheid en omstandigheden. Daarnaast wordt er in de zomermaanden ieder tweede woensdag van de maand een avondwandeling gehouden voor de inwoners van de wijk Rijkerswoerd te Arnhem. Tijdens de wandelingen op de woensdagavond om 19.00 uur, tussen begin april en eind september, wordt vaak een route van 10 km gelopen.

We hebben een website en facebookgroep waar het wandelprogramma op vermeld staat. Opgeven bij een wandeling geschied door aan te melden bij een van de wandelevenementen op facebook of het contactformulier van de website. Stichting wandel met Op Stap wordt geleid door een bestuur van 3 personen (voorzitter, secretaris, penningmeester) binnen de grenzen van het huishoudelijk reglement en de statuten.

We zijn een financieel gezonde stichting die haar inkomsten krijgt uit een vrijwillige bijdrage per wandeling, en diverse andere bronnen welke het binnen de statuten mogelijk maakt. Als regel worden jaarlijks de inkomsten niet door de uitgaven overtroffen, zodat Stichting Wandel met Op Stap financieel gezond is en de vrijwillige bijdrage laag kan blijven. Als de financiën dat toelaten steunt Stichting Wandel met Op Stap de Stichting het gehandicapte kind.


Waar we naar toe willen.

Het bestaansrecht van Stichting Wandel met Op Stap is vooral gestoeld op de twee wekelijkse wandelingen in ongedwongen sfeer, de gezelligheid en andere, hierboven aangehaalde redenen. Het is van eminent belang voor het voortbestaan van Stichting Wandel met Op Stap dat dit in de toekomst verder wordt gestimuleerd en gekoesterd. Een uitbreiding van nieuwe activiteiten of evenementen wordt nu niet noodzakelijk geacht maar we staan er wel voor open. Primair bij de vraag wat wel en wat niet georganiseerd gaat worden, is de duidelijkheid over het doel wat ermee moet worden bereikt en of dit past in de mogelijkheden en uitgangspunten van Stichting Wandel met Op Stap. Alle wandelingen dienen in principe kostendekkend te zijn. Er is geen streven of doel wat betreft het aantal deelnemers. Er wordt niet actief geworven, maar wel maximaal gebruik gemaakt van sociaal media om gratis de aandacht op de stichting te vestigen. Tezamen met de mond tot mondreclame geeft dat voldoende resultaat voor een redelijk stabiel aantal actieve deelnemers. Aanwas en vertrek houden normaliter elkaar ongeveer in evenwicht.

De wandelsport begeleider beschikt vanuit de opleiding door de KWBN, o.a. over een basiskennis hoe te handelen bij calamiteiten. Hij/zij heeft EHBO en reanimatie, is uitgerust met een eerste hulppakketje, een gsmtelefoon en is daarnaast bekend met de positie in het veld. 
We zijn op dit moment financieel gezond en trachten wij de opstartkosten van notaris en KvK dit boekjaar terug te verdienen.

Spelregels.

Deelnemers hebben rechten, maar ook plichten. Ook de wandelsport begeleider, het bestuur moeten zich aan de spelregels houden. Die zijn onder andere:

Voor deelnemers:
* bijdragen aan een prettige sfeer binnen de groep.
* sociaal gedrag.
* zich houden aan de leiding, aanwijzingen en instructies van de wandelsport begeleider.
* passende kleding dragen voor zomer, winter, neerslag.
* kleding bij voorkeur in goed zichtbare kleuren.
* afmelden bij de wandelsport begeleider bij voortijdig verlaten van de groep.
* bij problemen melding maken aan de wandelsport begeleider.
Voor de wandelsport begeleider:
* de groep leiden op een natuurlijke wijze.
* hij/zij bepaalt de route
* voldoende afwisselend, maar altijd veilig en verantwoord.
* openstaan voor op- en aanmerkingen, (opbouwende) suggesties, vernieuwingen, correcties.
* improviseren als dat nodig is.
* streven naar groei in relatie tot kwaliteit, conditie, enzovoorts.
* respectvol omgaan met elkaar.
* handelen tijdens de wandelingen zoals geleerd in de opleiding.
* bij calamiteiten helpen, hulpverlening organiseren en coördineren (calamiteitenplan).
* een geblesseerde wandelaar nooit alleen laten.
* samen uit en samen thuis.
* in een rustig tempo in- en uitlopen.
* beslissen over route, snelheid, afgelasten, links of rechts lopen, inkorten.
* instructies geven voor schuilen bij onweer onderweg.
* wandel technische aanwijzingen, verbeteringen, houding, enzovoorts geven.

Voor het bestuur:
* geen te grote risico’s (ook financiële) nemen.
* werkzaamheden verdelen over een voldoende grote groep mensen.
* geen grote afhankelijkheid van de inzet van één persoon.
* vooruitkijken en plannen.
* luisteren naar de wensen van de deelnemers en zoveel mogelijk daarnaar handelen en beslissen. 
* bestuur vergadert minimaal 2 keer per jaar (of meer indien nodig), met een
   verslaglegging daarvan in notulen en actielijst, openbaar voor deelnemers.
* commissies proberen hun opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.

WANDELEN VERBINDT. ALS EEN DEELNEMER AANGEEFT DAT DE AANGEBODEN INSPANNING ALS ONTSPANNING WORDT ERVAREN, DAN ZIJN WIJ ALS STICHTING IN ONZE OPZET GESLAAGD.
WANDEL MET OP STAP. DAAR WAAR WANDELVRIENDEN SAMEN KOMEN.